Περί ερευνητών, επιχειρήσεων και νομοσχεδίων

Το κείμενο μου στη αυριανή Καθημερινή έχει τίτλο “Ελευθερώστε τους ερευνητές”. Περιέχει μια αναφορά σε νομοσχέδιο (ΝΣ) του 2012 για την έρευνα που εκπόνησε το επιτελείο της Αννας Διαμαντοπούλου όταν ήταν Υπουργός Παιδείας. Παραθέτω πιο κάτω το σχετικό Άρθρο 14 του ΝΣ.  Στη συνέχεια ο υπουργός Αρβανιτόπουλος το απέσυρε, και άρχισαν οι τροποποιήσεις. Το δικό του ΝΣ τέθηκε σε διαβούλευση τον Δεκέμβριο 2013, και δεν έχει έρθει ακόμα στη Βουλή. Παραθέτω το αντίστοιχο ‘Αρθρο 36. Οι δύο εκδοχές διαφέρουν σε δύο ουσιώδη σημεία:

α. Η νεότερη διατύπωση φαίνεται οτι δεν περιλαμβάνει τη δυνατότητα να απασχοληθούν οι ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων σε Επιχειρήσεις, αλλά μόνο σε άλλους “Ερευνητικούς Φορείς” (στον ορισμό αυτόν δεν περιέχονται γενικά οι Επιχειρήσεις). Ισως να πρόκειται για κακή γραφή, φοβάμαι όμως οτι είναι σκόπιμη παράλειψη.

β. Εχει απαλειφθεί η φράση οτι ο ερευνητής μπορεί να αμείβεται από την επιχείρηση “χωρίς περιοριστικό όριο”.

Ενώ η αρχική διατύπωση της (κεντροαριστερής) Διαμαντοπούλου έδινε επιτέλους ένα ρεαλιστικό πλαίσιο για να μπορούν να συμμετάσχουν οι ερευνητές με την τεχνογνωσία τους σε καινοτομικές επιχειρήσεις, η εκδοχή του (κεντροδεξιού;!) Αρβανιτόπουλου τα μπουρδουκλώνει με τη γνωστή αμφιθυμία και φοβία των απανταχού κρατιστών. Αν περάσει έτσι από τη Βουλή, θα είναι μια σχεδόν άχρηστη ρύθμιση.

Νομοσχέδιο Διαμαντοπούλου

Άρθρο 14 —Συνεργασία Ερευνητικών Κέντρων και Επιχειρήσεων μέσα από την κινητικότητα Ερευνητών και Επιστημόνων 

1.  Με στόχο την ουσιαστική διασύνδεση της έρευνας με τον παραγωγικό ιστό της χώρας, ερευνητές των Ερευνητικών Κέντρων μπορούν να απασχοληθούν σε επιχειρήσεις στο πλαίσιο ειδικών συμφωνιών, οι οποίες,  διασφαλίζουν, μεταξύ άλλων, τα συμφέροντα του Ε.Κ ως προς την μεταφορά τεχνογνωσίας και τα πνευματικά δικαιώματα. Οι ερευνητές μπορούν να λάβουν άδεια άνευ αποδοχών ή με καθεστώς μερικής απασχόλησης, έπειτα από απόφαση του Δ.Σ. του Ερευνητικού Κέντρου. Οι προϋποθέσεις χορήγησης της άδειας άνευ αποδοχών καθορίζονται από την κείμενη νομοθεσία και τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας των Ερευνητικών Κέντρων. 

2.  Η άδεια διαρκεί έως τρία συνεχόμενα έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία ακόμη έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο ερευνητής θα αμείβεται από τους πόρους της επιχείρησης χωρίς περιοριστικό όριο. Μετά το πέρας της περιόδου αυτής, ο ερευνητής επανέρχεται στην προηγούμενη του θέση, ενώ το διάστημα αυτό θα λαμβάνεται υπόψη κατά τις κρίσεις για την εξέλιξή  του εφόσον το επιθυμεί.

3.  Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα  μπορεί να καλούνται για ορισμένο χρονικό διάστημα προκειμένου να διεξάγουν έρευνα σε Ερευνητικά Κέντρα για συνεργασία μερικής απασχόλησης ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο. Η απασχόληση αυτή των παραπάνω επιστημόνων δεν θεωρείται κατοχή δεύτερης θέσης. Η πρόσκλησή τους γίνεται από Δ.Σ. του Κέντρου ύστερα από πρόταση Ινστιτούτου και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας. Απαιτείται σύμφωνη γνώμη του νόμιμου εκπροσώπου του φορέα στον οποίο απασχολούνται.

4.  Οι ασφαλιστικές εισφορές του μετακινούμενου αποτελούν υποχρέωση του φορέα υποδοχής, εφόσον συνάπτεται σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου.

Νομοσχέδιο Αρβανιτόπουλου

Άρθρο 36 – Συνεργασία Ερευνητικών Φορέων και Επιχειρήσεων και Λοιπών Φορέων

1.  Ερευνητικοί Φορείς, Επιχειρήσεις και Λοιποί Φορείς μπορούν να συνάπτουν συμβάσεις με τις οποίες Ερευνητικό Προσωπικό τους, που απασχολείται δυνάμει συμβάσεων ορισμένου ή αορίστου χρόνου, διατίθεται σε άλλους Ερευνητικούς Φορείς για την παροχή υπηρεσιών ΕΤΑΚ. (Έρευνα, Τεχνολογική Ανάπτυξη και Καινοτομία). Η σύμβαση συνάπτεται μετά από αίτηση Ερευνητή ή Ερευνητικού Φορέα και Απόφαση των οικείων οργάνων Διοίκησής τους με τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που προσδιορίζονται στη σχετική Απόφαση και τη σύμβαση. Σε περίπτωση που η πρόταση δεν προέρχεται από τον Ερευνητή απαιτείται η συναίνεσή του.

2.  Η ισχύς της σύμβασης επιτρέπεται να διαρκεί έως τρία (3) συνεχόμενα έτη με δυνατότητα παράτασης έως τρία (3) ακόμη έτη. Κατά το διάστημα αυτό ο Ερευνητής αμείβεται από τους πόρους του φορέα στον οποίο μεταφέρεται. Μετά από το πέρας της περιόδου αυτής, ο Ερευνητής επανέρχεται στην προηγούμενή του θέση. Η ερευνητική προϋπηρεσία του στην επιχείρηση αναγνωρίζεται για την υπηρεσιακή του εξέλιξη.

3.  Διακεκριμένοι επιστήμονες που απασχολούνται στον ιδιωτικό ή στο δημόσιο τομέα μπορεί να συνεργάζονται με Ερευνητικά Κέντρα για ορισμένο χρόνο προκειμένου να διεξάγουν βασική ή εφαρμοσμένη Έρευνα ή για να εκτελέσουν ειδικό ερευνητικό έργο μετά από Απόφαση και πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ερευνητικού Κέντρου σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας ή κατόπιν αποδοχής αντίστοιχης προτάσεως επιχείρησης και την σύναψη σχετικής συμφωνίας ορισμένου χρόνου μεταξύ του Ερευνητικού Κέντρου και του φορέα στον οποίο απασχολούνται. Το Ερευνητικό Κέντρο εφ’ όσον δεν παρέχεται ήδη ασφάλιση ή μισθοδοσία από φορέα απασχόλησης στην ημεδαπή ή αλλοδαπή, φέρει το μισθολογικό και ασφαλιστικό βάρος του επιστήμονα για την περίοδο της συνεργασίας σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος.

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s